Społeczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego „Szkoła”

1. Kto może się uczyć w naszej szkole?

Osoby, które z różnych powodów nie ukończyły szkoły podstawowej lub gimnazjum a marzą o zdobyciu dalszego wykształcenia. Szkoła daje tę możliwość bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków.

Osoba która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 15 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dzieci i młodzieży;

Słuchacz niepełnoletni jest jednocześnie uczestnikiem Ochotniczych Hufców Pracy w Rybniku. Pozwala na to regulacja zawarta w art.12 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że na mocy wskazanego powyżej artykułu ustawy o promocji zatrudnienia uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy, którzy ukończyli 15 lat, powinni być przyjmowani do szkół dla dorosłych.

 

2. Jak wygląda nauka w naszej szkole?

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (środy, czwartki i piątki w godzinach popołudniowych )
Nauka w szkole podstawowej trwa 4 semestry (2 lata).
Klasy gimnazjalne
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (czwartki i piątki w godzinach popołudniowych )
Nauka w gimnazjum trwa 6 semestrów (3 lata). NABÓR TYLKO DO KLASY 3.

 

Słuchacze szkoły podstawowej uczęszczają na zajęcia:

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjneSemestralny wymiar godzin w klasieRazem w dwuletnim okresie nauczania
VIIVIII
I semestrII semestrI semestrII semestr
1.Język polski45454545180
2.Język obcy nowożytny27272727108
3.Historia1818181872
4.Wiedza o społeczeństwie999936
5.Geografia999936
6.Biologia999936
7.Chemia999936
8.Fizyka999936
9.Matematyka36363636144
10.Informatyka999936
Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne360360720
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły3636
Ogółem756

GIMNAZJUM

LPPRZEDMIOT

SEMESTR

IIIIIIIVVVI
1Język polski363638353638
2Język angielski251918172020
3Matematyka25252025336
4Historia201616202020
5Wiedza o społeczeństwie1899
6Geografia99999
7Biologia999999
8Fizyka i astronomia20129
9Chemia1821
10Informatyka1620
RAZEM144144144144144144

 

 

3. Zasady promocji.

Słuchacze szkoły zaocznej w trakcie semestru piszą ( w domu ) prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu). Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. Egzamin z j. polskiego, z j. obcego i z matematyki odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów tylko w formie ustnej.

W przypadku otrzymania max. dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.

W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane).

4. Wykaz podręczników w załączniku ( pobierz) .

5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.

Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej należy w ostatnim – 4 semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające.
Aby otrzymać świadectwo ukończenia gimnazjum należy w ostatnim – 6 semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające. Ponadto słuchacz 6 semestru musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego do wszystkich jego części ( wynik egzaminu nie wpływa na oceny z poszczególnych przedmiotów ).

Wszystkim absolwentom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Liceum dla Dorosłych.