Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego „Szkoła”

1. Kto może się uczyć w liceum?

Naukę w liceum może podjąć osoba, która:

  • ukończyła gimnazjum lub 8-klasową szkołę podstawową
  • ukończyła zasadniczą szkołę zawodową.

2. Jak wygląda nauka w liceum?

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (czwartki i piątki w godzinach popołudniowych).
Nauka w liceum trwa 6 semestrów – 3 lata dla osób po gimnazjum lub szkole podstawowej, 4 semestry – 2 lata dla osób po zasadniczej szkole zawodowej.

 

Słuchacze liceum uczęszczają na zajęcia:

 

LPPRZEDMIOTIIIIIIIVVVI
1Język polski322636364020
2Język angielski201840354537
3Matematyka221826252913
4Historia3632383816
5Wiedza o społeczeństwie16
6Geografia21
7Biologia16
8Fizyka i astronomia21
9Chemia16
10Informatyka21
11Podstawy Przedsiębiorczości21
12Przyroda1818
RAZEM15215215215215286

 

3. Zasady promocji.

Słuchacze szkoły zaocznej w trakcie semestru piszą ( w domu ) prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu). Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. Egzamin z j. polskiego, z j. obcego i z matematyki odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów tylko w formie ustnej.

W przypadku otrzymania max. dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.

W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane).

4. Wykaz podręczników w załączniku ( pobierz) .

5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.

Aby otrzymać świadectwo ukończenia liceum należy w ostatnim – 6 semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające.

 

6. Egzamin maturalny.

Egzamin maturalny jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności słuchacza z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki oraz ewentualnie z przedmiotu dodatkowego wybranego przez słuchacza.