Język polski

Praca kontrolna

Matematyka

J. angielski

  1. Praca nr 1

2. Praca nr 2

Wos

  1. Oceń blaski i cienie globalizacji we współczesnym świecie.
  2. Przedstaw rolę ONZ w zapobieganiu i rozwiązywania współczesnych konfliktów międzynarodowych.
  3. Scharakteryzuj cele, metody, przyczyny współczesnego terroryzmu międzynarodowego.

TERMIN PRACY Z WOSU – 21 MARCA

ZAGADNIENIA:

WOS

Międzynarodowe stosunki polityczne
3. Współczesne konflikty międzynarodowe–przyczyny konfliktów zbrojnych na świecie

–konflikty i terroryzm

–rola akcji humanitarnych

–metody rozwiązywania sporów, inicjatywy na rzecz pokoju, demokracji i praw człowieka

4. Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej rola po II wojnie światowej–historia ONZ

–charakterystyka działania ONZ

5. Międzynarodowy system bezpieczeństwa–NATO –historia, cele i działalność

–regionalne systemy bezpieczeństwa i współpracy

6. Integracja europejska po II wojnie światowej–geneza i przebieg integracji

–„ojcowie” zjednoczonej Europy

–Rada Europy

–OBWE

7. Jak funkcjonuje Unia Europejska?–sposoby podejmowania decyzji politycznych

–zasady pomocniczości i solidarności

–instytucje UE

–prawo unijne

–traktaty UE

–budżet unijny

8. Europa wśród światowych mocarstw–typy ładów światowych

–znaczenie zasobów naturalnych w polityce  międzynarodowej

–rola supermocarstw i mocarstw regionalnych

9. Polska polityka zagraniczna–polska racja stanu

–główne kierunki polityki zagranicznej po 1989 r.

–polityka zagraniczna a członkostwo w UE

–członkostwo w NATO a bezpieczeństwo Polski

–relacje Polski z wybranymi państwami

10. Polska w Unii Europejskiej–przemiany w Polsce i na świecie po upadku komunizmu

–droga Polski do UE

–Polska w strefie Schengen

–obywatelstwo UE

–fundusze unijne

–nauka i praca w UE

  1. POLSKI
  2. Angielski

Matematyka